กองบรรณาธิการ

Print
รศ. ดร.ครรชิต จุดประสงค์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ. ดร.จงดี ธรรมเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ. ดร.จรัสศรี ลอประยูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รศ. ดร.ดวงดาว อาจองค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวทิพวรรณ นิ่งน้อย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศ. ดร.บุญส่ง คงคาทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ. ดร.สุธรรม ศรีหล่มสัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ. ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.สุภาดา คนยัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ. ดร.อมร เพชรสม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. อารี ธนบุญสมบัติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร. ลดา พันธ์สุขุมธนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นางดุษฎี มั่นความดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร.จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร.จิราภรณ์ บุราคร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร.พจมาน ท่าจีน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร.ภูวดี ตู้จินดา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร.อนุตตรา นวมถนอม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นางอารีย์ คชฤทธิ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Thursday the 20th. Custom text here