แนะนำวารสาร

Print

       วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ Bulletin of Applied Sciences เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ การอ้างอิง และการประกอบกิจการภาคการผลิตและอุตสาหกรรม 

รูปแบบวารสาร 

1. สิ่งพิมพ์ ISSN 2286-7708 (Print)

2. ออนไลน์ ISSN 2697-5262 (Online)

หมายเหตุ

เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสาร Bulletin of Applied Sciences ตั้งแต่ Vol.1 No.1 January - June ปี ค.ศ. 2012  และเริ่มใช้ Online-ISSN ตั้งแต่ Vol.8 No.8 ปี ค.ศ. 2019  เป็นต้นไป

 

Call for Paper 

กำหนดส่งบทความวิชาการผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

M1