ทีมบรรณาธิการ 2565

Print

 

ที่ปรึกษา   
ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ  
นางอรสา อ่อนจันทร์

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์ทดสอบ
(นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

บรรณาธิการจัดการ  
นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กองบรรณาธิการ  
ศ.ดร. ดวงดาว อาจองค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร. ภาวิณี ชินะโชต สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
รศ.ดร. กรรณิการ์ สหกะโร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร. จรูญ จักร์มุณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร. นภาพร ยังวิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รศ.ดร. น้ าทิพย์ วิภาวิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ.ดร. พิมพา หอมนิรันดร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร. ภัทร์นฤน วรจิตติพล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร. วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร. วิษณุ เพชรภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร. วีณา สาธิตปัตติพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. อรทัย จงประทีป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ภญ.ดร. จิตติมา ลัคนากุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร. เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร. ธีร์ เชาวนนท์ปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร. ปริญดา เพ็ญโรจน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร. พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร. พุทธรักษา วรานุศุภากุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. เยาวภา หล่อเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร. รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ. สมพร ชัยอารีย์กิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. นงนภัส ดวงดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. นุชนาฏ ณ ระนอง นักวิชาการอิสระ
ดร. ประสาร คิดดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ดร. มาณพ สิทธิเดช

อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม

ดร. ลดา พันธ์สุขุมธนา นักวิชาการอิสระ
ดร. วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. สัญชัย ยอดมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ดร. องอาจ ธเนศนิตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายชาตรี วงษ์แก้ว  นักวิชาการอิสระ
นายวีระ ตุลาสมบัติ นักวิชาการอิสระ
ดร. กนิษฐ์ ตะปะสา นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร. จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร. กรธรรม สถิรกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฟิสิกส์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ฝ่ายจัดการและเลขานุการ  หัวหน้ากลุ่มหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ฝ่ายประสานงาน   
นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางสาวจอย ผิวสะอาด

กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
นางสาวทิพย์วาที กกรัมย์ กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 
นางสาวพรทิพย์ เส็นสด กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ฝ่ายเว็บไซต์วารสาร  
นางสาวพรรษชล รัตนปาณี กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ


Monday the 17th. Custom text here