ทีมบรรณาธิการ 2563

Print
หัวหน้ากองบรรณาธิการ  

นาวสาวนีระนารถ แจ้งทอง 

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กองบรรณาธิการ  
รศ. ดร. ครรชิต จุดประสงค์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร. ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว 

ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ดร. นุชนาฎ ณ ระนอง นักวิชาการอิสระ
ผศ. ดร. ปานไพลิน สีหาราช คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายพายับ นามประเสริฐ นักวิชาการอิสระ
ผศ. ดร. วันทนีย์ พุกกะคุปต์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร. วรพงษ์ สว่างศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร. วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร. วีรยา การพานิช สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายวีระ ตุลาสมบัติ นักวิชาการอิสระ
นายสมโภชน์ บุญสนิท นักวิชาการอิสระ
รศ. ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. อรทัย จงประทีป 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

Friday the 22nd. Custom text here